תקנון האתר

דף הבית » תקנון האתר

תקנון אתר נמכר 1.2.3

ברוכים הבאים לאתר המכירות של נמכר 1.2.3-אתר מכירות וירטואלי המנוהל ומופעל ע"י נמכר 1.2.3 בע"מ (להלן: "נמכר 1.2.3)

עזרה ושרות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של אתר נמכר 1.2.3:

בדואר האלקטרוני: info@nimkar123.co.il  או בטלפון: 073-7327033 (להלן: "מוקד השירות").

ניתן גם להסתייע בטופס "שאלות נפוצות"

בכל בעיה טכנית באתר, ניתן לפנות למרכז התמיכה של נמכר 1.2.3:

בדואר האלקטרוני: info@nimkar123.co.il  או בטלפון: 073-7327033 ניתן גם להסתייע בטופס "עזרה טכנית"

1. כללי

1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אתר נמכר.

1.2. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. השירות").

1.3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו. 09:00-18:00

1.4. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, נמכר 1.2.3 לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. נמכר 1.2.3 לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר נמכר 1.2.3.

1.5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.6. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.

1.7. רישומי המחשב של אתר נמכר 1.2.3 בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. אתר נמכר 1.2.3 רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1. רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.

2.2. ההשתתפות במכירות הפומביות ובמכרזים אסורה על עובדי נמכר 1.2.3, ספקי נמכר 1.2.3 ועובדיהם ובני משפחותיהם (היינוו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

2.3. נמכר 1.2.3 רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה נמכר 1.2.3, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.4.1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.4.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.4.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר נמכר 1.2.3 או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.4.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם נמכר 1.2.3 או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאתר נמכר 1.2.3, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים").

3.1.2 המוצרים מוצעים למכירה בדרך של "מכירה רגילה" ו/או בדרך של מכירות מיוחדות כגון, מכרז ו/או מגה דיל ו/או מכירה פומבית ו/או בכל דרך אחרת הכרוכה בהגשת הצעה ואינה רכישה רגילה (להלן: "מכירות מיוחדות") ו/או באמצעות "מבצעים אחרים", הכל כמפורט להלן.

3.2. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע"י חברות שונות. (להלן: "החברה המציעה"),

3.2.2 החברה המציעה יכולה להיות נמכר 1.2.3 או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר

3.2.3 בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר

3.2.4 יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.3.2 במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

3.3.3. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.

3.3.4 המחירים השונים של המוצרים נמסרים ע"י החברות המציעות ובאחריותן בלבד.

3.3.5 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

4. סוגי המכירות:

במסגרת האתר, יהיה רשאי נמכר 1.2.3 להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקול דעתו. ככל שבאתר יוצעו למכירה מוצרים באחת מן השיטות המפורטות בסע' 4-10 להלן, יחולו עליהם הכללים המפורטים בסעיפים אלו.

4.1 מכירה פומבית

4.1.1 באתר יוצעו למכירה מוצרים בשיטת המכירה הפומבית, כפי שיפורט להלן:

4.1.2 במידה והנך מעוניין להשתתף במכירה הפומבית הנך חייב להיות לקוח רשום באתר.

4.1.3 באם אינך רשום עדיין, הנך מתבקש לעבור תהליך הרשמה קצר לרישום.

4.1.4. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל מבקר שם משתמש וסיסמה אישית סודית ועימם יוכל להשתתף במכירה הפומבית.

4.1.5 לאחר הגשת הצעה, יוכל המבקר לראות בדף המכירה הפומבית את ההצעות של המבקרים האחרים בזמן אמת ולהוסיף על ההצעה הגבוהה סכום נוסף באם ירצה.

4.2. בכל מכירה פומבית יופיעו בדף המכירה הפרטים כדלקמן:

4.2.2. פרטי המוצר המוצע למכירה, שם מוצר, דגם, זמן אספקה, מספר קטלוגי, מחיר מחירון, תשלומים, מחיר נוכחי, דמי משלוח, מדרגה מינימלית, כהגדרתה בסע' 4.4,זמן פתיחה וזמן סגירה.

4.3. הצעות המחיר למוצרים המוצעים למכירה בשיטת המכירה הפומבית יינתנו בשתי דרכים:

4.3.2. הצעה בודדת אשר תוגש ע"י הלקוח במהלך המכירה.

4.3.3. הצעה באמצעות "ההצעה האוטומטית" הלקוח קובע מחיר מקסימלי אותו הנו מעוניין לשלם בעבור המוצר המוצע למכירה.

4.3.4 בכל פעם בו תוצע הצעת מחיר הגבוהה מההצעה הראשונית אותה הגיש הלקוח בעזרת ההצעה האוטומטית, ההצעה האוטומטית תדאג לייצוגו ותעלה את ההצעה באופן אוטומטי בשמו, עד לסכום ההצעה המקסימלי אותו קבע הלקוח

4.3.5 ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי מאן דהוא בשל בחירתו בשירות של "ההצעה האוטומטית", לרבות ובמיוחד באשר לגובה העלאת סכום ההצעה בכל פעם, ובלבד שסכום ההצעה לא יעלה על סכום ההצעה המקסימלי אותו קבע.

4.4 התוספת תהיה בגובה מדרגות מינימליות שיקבעו על-ידי נמכר 1.2.3 ת ואשר יפורסמו עם פרטי המכירה (לעיל ולהלן: "המדרגה המינימלית"), או בגובה 2 או 3 מדרגות כאמור, לפי שיקול דעתו של המבקר.

4.5 נמכר 1.2.3 שומר את הזכות להאריך את משך המכירה הפומבית ו/או להגדיל את מספר היחידות המוצעות למכירה במהלכה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.6. בסיום הליך המכירה הפומבית, יבדקו כל ההצעות התקפות שהוגשו במועד ועל פי הדין והתקנון, והזוכה ו/או הזוכים יקבעו באופן ממוחשב על-ידי המערכת, החל מההצעה הגבוהה ביותר וכלה בהצעה הנמוכה ביותר והכל בהתאם לכמות המוצרים אשר הוצעו למכירה.

4.6.2 במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת מבינהן

4.6.3. לא יתקבלו הצעות נמוכות ממחיר המינימום או הצעות שיש בהן כל פגם אחר.

4.6.4 במידה ותתקבל יותר מהצעה אחת באותו סכום כספי, ההצעה אשר נקלטה במחשבי נמכר 1.2.3 ראשונה תקבל קדימות על פני הצעה מאוחרת יותר, ותחשב כהצעה גבוהה יותר בבחירת ההצעות הזוכות.

4.7. לידיעתך, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת ולעיתים קצב קבלת ההצעות גבוה מאוד, וכנגזרת מכך קצב חילופי המציעים גבוה גם כן, יתכן כי לא כל מי שהצעתו תיקלט במחשבי נמכר 1.2.3 יספיק לראות את שמו מופיע ברשימת ההצעות ו/או יתכן כי מחשב נמכר 1.2.3 לא יספיק לרענן את דף המכירה הפומבית בקצב המתאים למצב בפועל, אך אין באמור כדי לפגוע בסיכויי זכייתך.

4.7.2 לאור האמור, הרישום באתר לא יהווה ראייה על ביצוע הפעולה ולא יחייב את נמכר 1.2.3 הרישום הממוחשב נמכר 1.2.3, ישמש כראייה חלוטה בדבר כל נתון הקשור למכירה הפומבית ו/או באשר לכל נתון הקשור לכל סוג מכירה אחרת, לרבות בדבר קבלת ההצעה, סכומה, מועד קבלתה, פרטי מגיש ההצעה וכיו"ב

4.2 מגה דיל

4.2.1 במגה דיל מוצעים למכירה מוצרים במחירי מבצע מיוחדים,

4.2.2 המוצרים בכמות מוגבלת, לפי הודעת החברה המציעה.

4.2.3 החברה המציעה שומרת על זכותה לשנות את מספר המוצרים המוצעים למכירה על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2.4 כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.

4.2.5. המכירה היא ליחידים בלבד.

4.3 המכרז האישי

4.3.1 האתר ו/או הספק יהיו רשאים, בכל עת ועל פי שיקול דעתם, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן האתר ו/או הספק יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת על פי שיקול דעתם וללא הודעה מראש.

4.3.2 בכל מכירה מסוג המכרז האישי ייקבע ע"י האתר ו/או הספק "מחיר מטרה", שהנו המחיר הנמוך ביותר בו ניתן לרכוש את המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית. מחיר המטרה יישאר חסוי ולא יפורסם באתר. מחיר המטרה יותאם באופן אוטומטי ביחס לכל הצעה והצעה בהתאם לתנאי ההצעה הספציפית (מחיר ומספר תשלומים). האתר ו/או הספק רשאים, לפי שיקול דעתם, לשנות בכל עת את מחיר המטרה, כמו גם את פונקצית השינוי שלו ביחס לתנאי ההצעות השונות.

4.3.3 מציע שיהיה מעוניין במוצר או בשירות המוצעים במסגרת המכרז האישי יגיש הצעה לרכישת אותו מוצר או שירות, ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום שנקבע עבור אותה מכירה. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות להגיש עד חמש הצעות לרכישת המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה, אולם האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבועכמות גבוהה יותר של הצעות לגבי מכירה זו או אחרת ו/או לגבי מציע זה או אחר (לרבות לגבי קבוצת מציעים בעלי מאפיין משותף). קביעת האתר לגבי כמות ההצעות המותרת לא תפורסם באתר.

4.3.4 הגיש מציע הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו היתה נמוכה ממחיר המטרה המותאם להצעתו, לא תתקבל הצעתו ותינתן לו הודעה על כך. מציע שהצעתו לא נתקבלה יהיה רשאי להמשיך ולהגיש הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.

4.3.5 הגיש מציע במכרז האישי הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה ממחיר המטרה שנקבע בהתאם להצעת המציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום בהם נקב המציע בהצעתו שנתקבלה. האתר ו/או הספק שומרים את הזכות למכור למציע מספר גדול יותר של פריטים מהמוצר או השרות, בתנאי הצעתו שנתקבלה ואף טובים מהם.

4.3.6 יובהר ויודגש, כי מציע ייחשב כמי שהצעתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תקנון האתר ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי והצעתו של המציע שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף.

4.3.7 יובהר ויודגש, כי מציע אשר הגיש הצעה במכרז האישי לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו. ביטול הצעה שנתקבלה ייעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף ‎11 לתקנון זה.

4.7 מכירות רגילות

4.7.2. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון "מחיר מבצע", " מחיר היכרות" "מחיר באתר ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע"י האתר מדי פעם בפעם.

4.7.3 הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.

4.7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאתר נמכר 1.2.3 תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת

4.8 מבצעים אחרים

4.8.2 במסגרת המבצעים רשאי נמכר 1.2.3ת להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות נמכר 1.2.3 תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.

4.8.3 מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.

4.8.4 מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי

4.8.5 מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.

4.8.6 מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.

4.9 הדיל היומי

4.9.1 הדיל היומי הינו פלטפורמה בה מוצעים למכירת מוצרים/שירותים בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה .

4.9.2 הדיל היומי הינו מכירה מוגבלת בזמן או בכמות עפ"י המצוין בדף המכירה, לפי המוקדם, כך שבתום הזמן שהוקצה למכירה או בסיום כמות המוצרים שהוקצו למכירה, תיסגר המכירה ולא ניתן יהיה לבצע רכישות נוספות.

4.9.3 המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

4.9.4 לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר.

4.9.5 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).

4.9.6 מציע ייחשב כמי שהצעתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תקנון האתר ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי והצעתו של המציע שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף.

4.9.7. החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת של המוצרים. להאריך או לקצר את משך המכירה

4.9.8 כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.

4.9.10 הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על ספק המוצר במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקת אשר נבע מנסיבות של כח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק.

4.9.11 האמור בהוראות אלה כפוף המוצר להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול עסקה בדיל היומי כפוף לאמור בסעיף ‎11 לתקנון זה.

5. תנאים כלליים:

5.1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

5.1.2" מחיר מומלץ או "מחיר מחירון"- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.

5.1.3 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

5.1.4 " מחיר באתר"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר נמכר 1.2.3 במכירות רגילות (להבדיל ממכירות במבצעים).

5.1.5" מחיר רגיל"- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה ללא מבצעים והנחות.

5.1.6" מחיר מבצע" -בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, לרבות "מגה דיל", "מחיר הכרות", "המכרז הבטוח" ו/או מחיר של כל מבצע אחר שיפורסם באתר, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל, הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות

5.1.7 "מחיר נוכחי" –הנו מחיר המוצר ברגע נתון במכירה פומבית.

6. ביטוח מחיר

להלן כללים הנוגעים לביטוח מחיר בהתאם לרשיון אתר נמכר 1.2.3:

6.1 הוצג מוצר בנמכר 1.2.3 כמוצר שמחירו נמוך ממחיר מוצר זהה לו אצל מוכרים אחרים, ומצא הקונה כי מוצר זהה הוצע אותו זמן למכירה על-ידי אחר במחיר זול יותר מזה ששילם הקונה (לא כולל דמי משלוח ומע"מ בגינם), יודיע על כך הקונה לבעל הרשיון בצירוף ראיה סבירה, ואם עשה כן במהלך שלושים הימים שיחלפו מיום מסירת המוצר לידיו, ישיב לו בעל הרשיון את ההפרש בין המחיר ששילם עבור המוצר לבין המחיר בו הוצע אותו מוצר זהה למכירה אצל אחר.

7. אופן הקניה /הגשת ההצעות במכירות השונות

7.1. בעת ביצוע רכישה/הגשת ההצעה בפומבית תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה

7.2 יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה/השתתפות בפומבית

7.3 נמכר 1.2.3 שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.

7.4 עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש (להלן "שם משתמש") וסיסמא (להלן: "הסיסמה"), אשר יאפשרו למערכת נמכר 1.2.3 לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטבית על פרטיך האישיים

7.5 לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכותבת למשלוח.

7.6 אם תבחר תוכל לסמן למערכת לשמור את פרטי כרטיס האשראי לשם קניה חוזרת מהירה ונוחה.

7.7 על מנת שהזמנה/הצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי נמכר 1.2.3 באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.

7.8 נמכר 1.2.3 לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי נמכר 1.2.3.

7.9. לאחר שהזמנתך/הצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי

8. יובהר בזאת כי קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורך נמכר 1.2.3

8. אישור המכירה/ההצעה

8.1. תוצאות הזכיות/הקניות שיפורסמו באתר לא יהיו סופיות והן יהיו כפופות לבדיקה ואישור.

8.2 במידה והנך מעוניין באישור סופי לזכייה ו/או לרכישה, עליך להיכנס לדף "שירות לקוחות". עם הקשת שם המשתמש וסיסמא, ותוכל לעיין בסטטוס המכירות בהן השתתפת.

8.3 מכל מקום, ההחלטה הסופית לגבי הזוכים במכירות השונות, תעשה ע"פ הרישום במחשבי נמכר 1.2.3. רישומים אלה מהווים ראייה מכרעת לנכונותם.

8.4 נמכר 1.2.3 יהא רשאי לקבוע כי הצעה שניתנה במסגרת מכירות באתר הנה פסולה, גם אם פורסמה כבר זכייתה באתר ו/או בדף "שירות לקוחות", וזאת בין היתר בשל אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי, מתן פרטים כוזבים, היות ההצעה מתחת למחיר המינימום ו/או בשל כל טעם אחר (כגון הפרה של הוראות הדין ו/או התקנון). הצעה פסולה לא תחשב בשום מקרה כזוכה, גם אם פורסמה ככזו בדף שירות הלקוחות ולא יהיו לך כל טענות בעניין הכרזת ההצעה כפסולה ו/או אי זכיית הצעה שנקבע כי פסולה היא.

9. תמורה ואמצעי תשלום

9.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של נמכר 1.2.3.

9.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

9.3. מקום בו מדובר ברכישה בדרך של מכירה מיוחדת, הגשת ההצעה מהווה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מצדך לרכישת המוצר ומחייבת אותך כי, במידה והצעתך תזכה, תשלם את מלוא הסכום, שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום הנקוב בפרטי המכירה, לרבות דמי משלוח, או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה ( להלן: "הסכום לתשלום"). במכירות מיוחדות החיוב יתבצע באופן אוטומטי מרגע קביעת הזכייה.

9.4. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום לנמכר 1.2.3 בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציא נמכר 1.2.3 לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

9.5. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

9.6.ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצר. במקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראי של הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפים אלו יצויינו במפורש בדף הקופה של ההזמנה.

10. אספקת המוצרים:

10.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

10.2 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

10.3. אספקת המוצרים תיעשה ע"י החברה המציעה ותהיה באחריותה הבלעדית.

10.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.

10.5 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

10.6. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה המציעה ו/או בדף המוצר.

10.6.2 במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.

10.6.3 האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על נמכר 1.2.3.

10.6.4. בעת תיאום האספקה, רשאים נמכר 1.2.3 ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

10.7. החברות המציעות עושות את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, החברות המציעות ו/או נמכר 1.2.3 לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.

10.7.1.נמכר 1.2.3 יעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה בטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, נמכר 1.2.3 ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין .

10.8 דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון

10.9 *משלוח לאזור חריג בתוספת 150 ש"ח- יחויב טלפונית טבלת אזורי שילוח חריגים.

10.10במידה ויש הנחת דמש על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי

11. ביטול עסקה

11.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

11.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

11.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

11.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.4.1. לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

11.4.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

11.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

11.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: info@nimkar123.co.il  או לפקס : 077-3179639 או בדואר רגיל לכתובת: נמכר 1.2.3 אז"ר 91 כפר סבא.

11.6 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 35% מסכום העסקה +65 ש"ח דמי משלוח

11.7 נמכר 1.2.3 שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

11.7.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

11.7.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

11.7.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת נמכר 1.2.3 את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

11.7.4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

11.7.5. בכל מקרה, שלדעת נמכר 1.2.3 נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

11.7.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי נמכר 1.2.3 לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי נמכר 1.2.3 להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

11.7.7 מימש נמכר 1.2.3 את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

12. החזרת מוצר

ביטול עסקה
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע שבמידה ובחרת לבטל את העסקה רשאית נמכר 123 לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5 אחוזים ממחיר המוצר ובלבד שדמי הביטול לא יהיו יותר ממאה שקלים, לפי הנמוך בין השנים. במידה ושולם באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו עלויות חברת כרטיסי האשראי בסך 3% מסכום הרכישה. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל.
הוראות סעיף זה לא יחולו על:
1. מוצרי מזון או טובין פסידים;
2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;
4. טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;
5. טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
טובין פסידים -  מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק (מוצרים שהורכבו בבית הלקוח או מזרנים שאריזת הניילון העוטפת אותם נפתחה).
כאמור לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שהורכבו אפילו באופן חלקי אלא אם נתקבל לכך אישור חריג. במידה ונמכר 123  אישרה החזרת מוצרים שאינם ברי החזרה במסגרת החוק אזי מסכום ההחזר יקוזז גם סכום עלות ההובלות ההרכבה והפירוק כמפורט (גם אם לא שולם עבור ההובלה וההרכבה בנפרד אלא כחלק מהעסקה ו/או מבצע):
ארונות: 100 ש"ח לדלת (ארון 4 דלתות 400 ש"ח).
חדרי שינה: 490 ש"ח.
מזרן: 200 ש"ח.
פינת אוכל: 490 ₪.
לגבי מוצרים אחרים יש לבדוק עלות.

ביטול קניה יעשה ע"י פניה לשירות בכתב לשירות הלקוחות באמצעות משלוח פקס ל:- 08-9750303 או הודעת דואר אלקטרוני
ל:- בציון סיבת הביטול.
במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל רשאית אין סטייל לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.
אין סטייל רשאית לבטל הזמנה אם נפלה טעות קולמוס במחיר או בתיאור המוצר

13. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

13.1 נמכר 1.2.3 לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

13.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

13.1.3. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של נמכר 1.2.3 או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג נמכר 1.2.3 או חנויות נמכר 1.2.3

13.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

13.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם נמכר 1.2.3 או מי מטעמה;

13.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין נמכר 1.2.3.

13.1.7. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע נמכר 1.2.3 או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות

13.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

13.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר ו/או בעת ביצוע רכישת מוצר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של נמכר 1.2.3 ובמאגרי המידע של החברות המציעות .

13.2. נמכר 1.2.3 שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

13.3. המידע האמור בסעיף 13.2 לעיל ישמש את נמכר 1.2.3 בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לנמכר 1.2.3 להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

13.4. נמכר 1.2.3 רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

13.5 נמכר 1.2.3 יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

13.6. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

13.7. נמכר 1.2.3 מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר נמכר 1.2.3. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות נמכר 1.2.3 להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נמכר 1.2.3 ו/או מי מטעמו

14.התחייבות למחיר הנמוך בשוק

אנו בנמכר 1.2.3 מתחייבים למחיר הנמוך בשוק

מצאתם מחיר נמוך למוצר זהה?

צרו קשר בטלפון:073-7327033 או במייל info@nimkar123.co.il הראו לנו הוכחה ואנו נשווה את המחיר.

14.1 תנאי ההשוואה:

14.1.1 יש להמציא הוכחה (קבלה,הצעת מחיר,תג מחיר,או מודעה שפורסמה בעיתון דפוס בתפוצה ארצית) למחיר נמוך יותר.

14.1.2 על המוצר להיות זהה לחלוטין למוצר המופיע ב-נמכר 1.2.3

14.1.3 על המוצר להיות במלאי וזמין למשלוח מיידי באתר או חנות מתחרה.

14.1.4 על המוצר להיות חדש ובאריזתו המקורית.

14.1.5 על המוצר להימכר על ידי עוסק מורשה. המבצע אינו תקף על מוצרים שנמכרים ע"י גורמים פרטיים/סוחרים אישיים.

14.1.6 על המוצר להימכר במכירה רגילה ו/או מבצע בלבד. המבצע אינו תקף למכירות קבוציות,מכירות פומביות ומכירות מיוחדות אחרות. במידה והמוצר במבצע על המבצע להיות בתוקף.

14.1.7 על העסק בו נמכר המוצר להיות בישראל.

 

14.2 תקנון המבצע:

14.2.1 ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר הינה בהשוואה למחירי מוצרים זהים המוצעים למכירה ע"י חברות ישראליות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי נמכר 1.2.3 אינה מתחייבת אופן שמחירי המוצרים במבצע זולים בשיעור כלשהו ממחירי 

             מוצרים זהים שפורסמו על ידי נמכר 1.2.3 בנקודת זמן אחרת.

14.2.2 לקוח שעמד בתנאים המפורטים לעיל, ומצא מוצר זהה שמחירו נמוך מהמחיר המפורסם באתר,בתנאים זהים לעסקה ובמועד ביצוע ההזמנה, ישלם את מחיר המוצר הנמוך, או תבוטל העסקה ולהקוח יזוכה ללא דמי ביטול, על פי שיקול דעתה של נמכר 1.2.3

             בנוסף יישלח ללקוח שובר יחיד לקפה ומאפה למימוש ברשת קפה קפה.

14.2.3 נמכר 1.2.3 ראשית להפסיק,להאריך ולשנות תנאי ומשך המבצע  בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וולא הודעה מוקדמת

 

 

 

 

 

 

 

Printer